Toelating en plaatsing

Aanmelding van de leerling

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

  1. Via de school waar de leerling is ingeschreven;
  2. Via het samenwerkingsverband waar de leerling woont;
  3. Ouders/verzorgers kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze school, bijvoorbeeld wanneer het kind nog niet is ingeschreven op een school. Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding.

Plaatsing van de leerling - Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De Commissie van Arrangementen (CVA) van het samenwerkingsverband bepaalt of uw kind in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind wordt wel of geen TLV afgegeven. Als er een TLV wordt afgegeven wordt deze opgestuurd naar ouders en naar de school waarvoor de TLV is aangevraagd. Op de TLV wordt altijd een einddatum vermeld. Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een TLV van het samenwerkingsverband nodig.

Ouders moeten hun kind schriftelijk bij de school aanmelden. Dit mag vanaf de dag dat een kind drie jaar is geworden. Voor de aanmelding bij scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is het schooladvies van de basisschool bepalend, omdat de toelating daarop gebaseerd wordt.

Ouders mogen hun kind bij meerdere scholen tegelijkertijd aanmelden. Bij de aanmelding moeten ouders dan aangeven dat zij hun kind ook bij een andere school of andere scholen hebben aangemeld. Als dat het geval is, kunnen zij de school van voorkeur aangeven. De scholen kunnen dan onderling tot afstemming komen over de aanmeldprocedure.

Plaatsing

Nadat uw kind schriftelijk is aangemeld, houden we een maximale termijn van zes weken aan om te besluiten over de aanmelding. We mogen deze termijn met vier weken verlengen. We doen uiteraard onze uiterste best om deze termijn zo kort mogelijk te houden. Als de TLV is afgegeven en uw kind plaatsbaar is op onze school, stemmen we met u af wanneer uw kind op onze school zal starten. Vooraf aan de start is er nog een kennismakingsmoment voor u en uw kind.

Vaste instroommomenten

Wij hanteren de volgende instroommomenten gedurende een schooljaar:

Direct na de zomervakantie

Direct na de herfstvakantie

Direct na de kerstvakantie

Direct na de voorjaarsvakantie

NB: In ernstige situaties en bij verhuizingen kan hier van worden afgeweken.

Weigering van leerlingen

We hebben als school de plicht om alle mogelijkheden tot plaatsing te onderzoeken. Echter als er op onze school geen plek is of als onze school de benodigde ondersteuning niet kan bieden of als ouders de grondslag van de school niet onderschrijven, kunnen wij besluiten een leerling niet toe te laten. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het document ‘Toelating en plaatsingsbeleid Attendiz’ op deze website.

Plaatsingsbeleid

Vanuit ons uitgangspunt om hoogwaardig onderwijs in een veilige setting te geven, voeren we waar nodig specifiek plaatsingsbeleid. Daarom hebben we per school van Attendiz een specifieke uitwerking gemaakt van het plaatsingslijstbeleid. Op grond van het specifieke schoolbeleid, bepaalt de school de maximale capaciteit per eenheid (leerjaar, bouw), afdeling en school. Op basis daarvan kan een school bij het bestuur aangeven dat een nieuwe plaatsing ten koste zal gaan van de veiligheid en kwaliteit van het onderwijs en de belastbaarheid van leerlingen en medewerkers: de maximale capaciteit is bereikt. Op dat moment geeft het bestuur een zogenaamde ‘volverklaring’ af. Dat kan voor een eenheid (leerjaar, bouw), afdeling of school zijn.

Een door ouders ondertekende nieuwe aanmelding van een leerling komt vervolgens op de plaatsingslijst (wachtlijst). Dit na beoordeling van de onderwijssoort, het leerjaar, het niveau en de ondersteuningsbehoefte en na de beoordeling of er wellicht elders een passende onderwijsplek is. Ouders, samenwerkingsverband en school van herkomst worden hierover door ons geïnformeerd. Via onderstaande link ziet u ons overzicht maximale capaciteit. Daarop is te zien voor welke scholen (leerjaar, bouw, afdeling) en een volverklaring is afgegeven en voor welke niet. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd. U ziet hieronder ook een link naar ons plaatsingsbeleid.

In overleg met de samenwerkingsverbanden wordt samen gekeken naar een passende oplossing voor leerlingen die op dit moment niet op een van onze scholen kunnen worden geplaatst. Daarbij kan, eventueel, in overleg met het regulier onderwijs, waar mogelijk de expertise van Attendiz worden ingezet. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen die zijn aangemeld voor een van onze scholen worden via de school over de voortgang op de hoogte gehouden. Overbodig is het te zeggen dat we samen met alle partijen ons tot het uiterste inspannen om de plaatsingslijsten weg te werken.

Meer informatie?

Voor meer informatie over ons plaatsingsbeleid kunt u het volledige document lezen. Deel A van ons plaatsingsbeleid staat op de Attendiz schoolwebsite.

Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer

Heeft u een vraag?

Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
X
X